Thống kê truy cập

OnlineĐang truy cập: 6

Thống kê tuầnThống kê tuần: 208

Thống kê thángThống kê tháng: 423

Tổng truy cập:Tổng truy cập:: 493939

Văn bản

Đăng lúc: 15-06-2021 08:52:46 AM - Đã xem: 2235

A. VĂN BẢN MỚI

1. Nghị định số: 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021 về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021. 

3. Thông tư 09/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán do Bộ tài chính ban hành. 

4. Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

5. Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm   

6. Thông tư 26/2021/TT-BTC ngày 07/04/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1. Công văn 636/TCT-DNNCN ngày 12/03/2021 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục thuế ban hành để đảm bảo kịp thời hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện việc quyết toán thuế TNCN thống nhất theo quy định của pháp luật thuế TNCN hiện hành. 

2. Công văn 9159/CTHN-TTHT ngày 29/03/2021 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do cục thuế TP.Hà Nội ban hành. 

3. Công văn 9580/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài do cục thuế TP. Hà Nội ban hành. 

4. Công văn 9579/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do cục thuế TP.Hà Nội ban hành. 

5. Công văn 9583/CTHN-TTHT ngày  31/03/2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do cục thuế TP.Hà Nội ban hành ( giảm 30% thuế TNDN) 

6. Công văn số 10142/CTHN-TTHT ngày 05/04/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế TNDN của chi nhánh hạch toán phụ thuộc. 

7. Công văn số 1551/TCHQ-TXNK ngày 05/04/2021 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa. 

8. Công văn 10143/CTHN-TTHT ngày 05/04/2021 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do cục thuế TP.Hà Nội ban hành. 

9. Công văn số 1084/TCT-DNNCN ngày 13/04/2021 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN (khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN) 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1. 99 biểu mẫu mới trong đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01/5/2021.

2. 03 cách đăng ký giao dịch điện tử với Cơ quan thuế áp dụng từ ngày 03/05/2021. 

3. Biểu mẫu đăng ký đầu tư áp dụng từ 09/04/2021. 

4. Phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với NLĐ nước ngoài 

5. Điều kiện miễn thuế nhập khẩu 5 năm với vật tư, linh kiện áp dụng từ ngày 25/04/2021.

6. Tăng mức hỗ trợ học nghề với NLĐ tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

Đăng lúc: 09-07-2021 04:01:49 PM - Đã xem: 1791

A. VĂN BẢN MỚI

1. Quyết định 17/2021/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành về việc quy định mức hỗ trợ học

2. Nghị định 21/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành về việc qui định chung về xử lí tài sản bảo đảm.

3. Thông tư 37/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành về việc ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

4. Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1. Công văn 16813/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành về sử dụng hóa đơn điện tử khi cung cấp dịch vụ ăn uống.

2. Công văn 17151/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành về việc xuất hoá đơn chi hộ trước khi thành lập doanh nghiệp.

Thuế Thành phố Hà Nội ban hành về chính sách thuế GTGT, TNDN đối với công ty nước ngoài khi hợp tác kinh doanh tại Việt Nam.

4. Công văn 18312/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành về giá tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ cho, tặng.

5. Công văn 20849/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành về việc thuế TNCN đối với khoản chi phí đi lại cho người lao động.

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1. Tiền lương KPI có phải đóng BHXH, thuế TNCN.

2. Công văn 1537/BHXH-CSYT của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành về mức giá thanh toán khi xét nghiệm COVID-19 theo chế độ BHYT.

3. Điểm mới của thẻ BHYT mẫu mới từ 01/04/2021.

Đăng lúc: 13-07-2021 02:29:50 PM - Đã xem: 1567

A.    VĂN BẢN MỚI

1.      Thông tư 43/2021/TT-BTCngày 11/06/2021 của Bộ Tài Chính ban hành về việc sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế GTGT.

2.      Nghị định 57/2021/NĐ-CP ngày 04/06/2021 của Chính Phủ ban hành về việc bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

3.      Thông tư 31/2021/TT-BTC ngày 17/05/2021 của Bộ Tài Chính ban hành về việc quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế do bộ tài chính ban hành.

B.     VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.      Công văn số 18037/CTHN-TTHT ngày 24/05/2021 của Cục Thuế TP.Hà Nội ban hành về việc gia hạn nộp thuế TNDN theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch.

2.      Công văn số 1493/BHXH-CSYT ngày 31/05/2021 của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSS-ID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021.

3.      Công văn số 19871/CTHN-TTHT ngày 02/06/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành về việc hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài.

4.      Công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/06/2021 của Tổng Cục Hải Quan ban hành về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chính sách thuế xuất nhập khẩu tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

5.      Công văn số 1413/HQTPHCM-GSQL ngày 03/06/2021 của Cục Hải Quan TP. HCM ban hành về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

 C.    ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.      Thêm cách tra cứu quá trình đóng BHXH, BHYT.

2.      Quy định mới về giao dịch điện tử lĩnh vực thuế.

3.      Tổng hợp chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do Covid-19.

Đăng lúc: 05-08-2021 10:55:02 AM - Đã xem: 1641

A.  VĂN BẢN MỚI

1.   Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ Tài chính qui định về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cá nhân và hộ kinh doanh. 

2.   Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 06 năm 2021 của Bộ Tài chính qui định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid. 

3.   Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid. 

4.   Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

B.  VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.   Công văn 3108/TCHQ-GSQL ngày 21/06/2021 của Tổng cục hải quan về việc nhập khẩu bao bì.     

2.   Công văn 2241/CTHN-TTHT ngày 22 tháng 06 năm 2021 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 

3.   Công văn 6770/CTTPHCM-KK  của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 07 năm 2021 về nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện chỉ thị 16/CT-TTG do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

4. Công văn 5063/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 07 năm 2021 của văn phòng chính phủ ban hành về chế độ bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ.

C.  ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.   Nhiều chính sách BHYT có lợi cho người dân có hiệu lực từ ngày 01/07/2021.

2.   Hạn cuối nộp hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ Covid 19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP. 

3.   Doanh nghiệp đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trước 01/01/2015 được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. 

4.   Tạm dừng in thẻ BHYT cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

5. Bốn trường hợp người lao động được trả lương ngừng việc vì Covid 19.

Đăng lúc: 07-09-2021 04:46:04 PM - Đã xem: 1412

A.   VĂN BẢN MỚI 

1.     Thông tư 68/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid-19. 

2.     Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP. 

B.   VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.     Công văn 3822/TCHQ-TXNK năm 2021 về không thu thuế hàng tái nhập sửa chữa do tổng cục hải quan ban hành. 

2.     Công văn 31448/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn xử lý hóa đơn thu tiền học phí sinh viên do cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành. 

3.     Công văn 2644/UBND-KGVX của Ủy Ban Nhân Dân ban hành về việc tháo gỡ khó khăn trong việc xác nhận để hưởng chế độ hỗ trợ người lao động không theo Hợp đồng lao động bị mất việc (lao động tự do) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

4.     Công văn 29592/CTHN-KK của Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành về việc nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND. 

C.   ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.     Người lao động có mức lương thấp hơn lương tối thiểu vùng được miễn đóng đoàn phí công đoàn 

2.     Bốn  trường hợp cá nhân kinh doanh kê khai thuế theo từng lần phát sinh.

3.     Doanh nghiệp "3 tại chỗ" được hỗ trợ tiền ăn 1 triệu đồng/người lao động.

4.     Nghị quyết 83/NQ-CP 2021 phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện đợt 4. 

5.     Quyết định 811/QĐ-BHXH của Bảo Hiểm Xã Hội ban hành về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 3 quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

6.     Quyết định 1529/QĐ-BTC năm 2021 về quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN do bộ trưởng bộ tài chính ban hành.

7.     Thông tư 13/2021/TT-NHNN sửa đổi thông tư 26/2013/TT-NHNN về biểu phí dịch vụ thanh toán qua ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Đăng lúc: 01-11-2021 10:37:38 AM - Đã xem: 1079

A      VĂN BẢN MỚI

1.     Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT do Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư ban hành về việc danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được. 

2.     Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội ban hành về việc bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động. 

3.     Thông tư số 14/2021/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ban hành về việc miễn, giảm lãi cho khách hàng ảnh hưởng Covid-19 đến 30/06/2022. 

4.     Quyết định số 1676/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành về việc công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1. 

B      VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.     Công văn số 2701/BHXH-TST do Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành về việc cấp lại, đổi thẻ BHYT không thay đổi thông tin. 

2.     Công văn số 2802/BHXH-CSXH do Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành về việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH. 

3.     Công văn số 4485/TCHQ-TXNK do Tổng Cục Hải Quan ban hành về việc miễn thuế hàng tài trợ phòng chống dịch Covid-19. 

4.     Công văn số 4528/TCHQ-TXNK do Tổng Cục Hải Quan ban hành về việc nhập khẩu hàng hóa để gia công nhưng không có cơ sở sản xuất, gia công. 

C      ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.     Công văn số 733/LĐLĐ-TC do Liên Đoàn Lao Động TP. Hồ Chí Minh ban hành về việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn.

2.     Công văn số 3255/TCT-CS do Tổng Cục Thuế ban hành về việc phiếu xuất kho.

Đăng lúc: 14-12-2021 04:43:11 PM - Đã xem: 646

A. VĂN BẢN MỚI

1.     Nghị Quyết số 116/NQ-CP ngày 24/09/2021 do Chính Phủ ban hành về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp.

2.     Quyết Định số 28/2021/QĐ-TTG ngày 01/10/2021 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp.

3.     Nghị Quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 do Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ban hành về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

4.     Thông Tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 do Bộ Trưởng Bộ Tài Chính ban hành về việc hướng dẫn chế độ kế toán cho các Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh.

5.     Nghị Quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 do Chính Phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính Phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.      Công văn số 4783/TCHQ-TXNK ngày 08/10/2021 do Tổng Cục Hải Quan ban hành về xử lý thuế hàng hóa sản xuất xuất khẩu được phép tiêu hủy.

2.      Công văn số 3535/LĐTBXH-VL ngày 11/10/2021 do Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội ban hành về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết Định 28/2021/QĐ-TTG.

3.      Công văn số 4962/TCHQ-TXNK ngày 20/10/2021 do Tổng Cục Hải Quan ban hành về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

4.      Công văn số 3622/BHXH-CĐ ngày 22/10/2021 do Bảo Hiểm Xã Hội ban hành về việc giải quyết chế độ BHXH trong thời gian ngừng việc.

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.      Đầu năm nộp thuế TNCN, cuối năm thất nghiệp có được hoàn thuế?

2.      Lao động nam được nghỉ thai sản nhiều lần khi vợ sinh.

Đăng lúc: 14-12-2021 04:32:02 PM - Đã xem: 729

A.  VĂN BẢN MỚI. 

1.      Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban thường vụ quốc hội về các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

2.      Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ qui định chi tiết nghị định 406/NQ-UBTVQH15 về các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. 

3.      Nghị định 102/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế; hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm; kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dữ trự quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập. 

4.      Quyết định số 03/2021/QĐ-KTNN ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Kiểm toán nhà nước qui định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và ban hành kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán. 

B.  VĂN BẢN HƯỚNG DẪN.

1.      Công văn 5107/TCHQ-GSQL ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Tổng cục hải quan ban hành về vướng mắc giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). 

2.      Công văn 4175/TCT-KK ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Tổng cục thuế về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. 

3.      Công văn 4439/CTHN-TTHT ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Cục thuế thành phố Hà Nội xác định thuế TNCN cho người lao động làm việc cho các hãng hàng không nước ngoài .

4.      Công văn 1492/KCB-PHCN&GĐ ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Bộ y tế về việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động. 6

C.  ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM.

1.      Qui định về giấy chứng nhận (GCN) bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

2.      Mua đi bán lại hàng hóa theo quyền xuất nhập khẩu (XNK) có được hoàn thuế ?. 

3.      Thanh toán điện tử của ngành Giao thông vận tải. 

4.       Điều kiện để trái phiếu doanh nghiệp được giao dịch mua, bán với tổ chức tín dụng. 

Đăng lúc: 28-01-2022 02:34:23 PM - Đã xem: 603

A.   VĂN BẢN MỚI

1.    Nghị định 104/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. 

2.    Nghị định 108/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

3.    Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng. 

B.    CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN

1.    Công văn 48921/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi trả chi phí làm thẻ tạm trú, thị thực cho người lao động do cục thuế Thành Phố Hà Nội ban hành.

2.    Công văn 54821/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn do cục thuế Thành Phố Hà Nội ban hành. 

3.    Công văn 48923/CTHN-TTHT do Cục Thuế Thành Phố Hà Nội ban hành về chính sách thuế theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP. 

4.    Công văn số 4291/BHXH-QLT V/v nộp hồ sơ, trích nộp BHXH, BHYT, cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2022. 

C.   ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.    Quy định về lương kiểm soát viên Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà Nước. 

2.    Sửa đổi biểu thuế xuất nhập nhẩu, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

3.    Thông báo số 16172/TB-CTTPHCM về việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo nghị định số 123/2020/NĐ-CP , thông tư số 78/2021/TT-BTC. 

4.    Thông báo 4447/TB-BHXH năm 2021 về mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người nước ngoài và bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngày 01/01/2022 do bảo hiểm xã hội TP.HCM ban hành. 

5.    Thông tư 21/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi.

 
Đăng lúc: 17-05-2022 11:03:57 AM - Đã xem: 335

A.    VĂN BẢN MỚI

1.    Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành về việc quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

2.    Thông tư số 13/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

3.    Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

B.    VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.    Công văn 457/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn chiết khấu thương mại. 

2.    Công văn 6466/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. 

3.    Công văn 2688/BTC-TCT của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP. 

4.    Công văn 10286/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoa hồng đại lý bảo hiểm. 

C.    ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.    Điều kiện và thủ tục thanh lý hàng miễn thuế của dự án đầu tư. 

2.    Được tăng giờ làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ/năm.

3.    Hồ sơ tự khai quyết toán thuế TNCN từ kỳ tính thuế năm 2021.  

Đăng lúc: 06-06-2022 02:24:19 PM - Đã xem: 211

A.    VĂN BẢN MỚI

1.   Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/03/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. 

2.   Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/03/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành về việc số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. 

3.   Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành về việc quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động. 

4.   Thông tư số 24/2022/TT-BTC ngày 07/04/2022 của Bộ Tài chính ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp. 

B.    VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.   Công văn số 2220/BHXH-QLT ngày 28/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ  về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg. 

2.   Công văn số 1400/TCHQ-TXNK ngày 21/04/2022 của Tổng cục Hải quan ban hành về xử lý thuế hàng hóa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất. 

3.   Thông báo số 1511/TB-BHXH ngày 30/03/2022 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh ban hành về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.  

C.    ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.   Đề xuất gia hạn nộp thuế TNDN, GTGT, TNCN năm 2022. 

2.   Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05/04/2022 của Chính phủ ban hành về việc thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

3.   Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. 

Đăng lúc: 28-06-2022 04:32:25 PM - Đã xem: 99

A. VĂN BẢN MỚI.

1.  Nghị định 32/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. 

2. Nghị định 38/2022/NĐ-cp về lương tối thiểu vùng năm 2022 cho đối tượng là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và người lao động đã qua đào tạo. Theo đó, lương tối thiểu sẽ được quy định theo tháng và theo giờ với mức tăng bình quân 6%. 

3. Nghị định 41/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

4. Quyết định 1607/QĐ-BQP của Bộ Quốc Phòng  về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Bộ Quốc phòng. 

5. Thông tư 21/2021/TT-BNNPTNT quy định về phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. 

6. Thông tư 24/2022/TT-BTC Sửa đổi, Bổ sung thông tư số 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng tại doanh nghiệp. 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN.

1. Công văn 1399/LĐTBXH-VL – Về việc tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia. 

2. Công văn số 1606/TCHQ – TXNK Xử lý thuế đối với hàng hóa thuế gia công lại, nhưng không có cơ sở sản xuất gia công. 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM.

1. Thông tư 24/2022/TT-BTC Sửa đổi, Bổ sung thông tư số 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng tại doanh nghiệp. 

2. Quyết định 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030. 

1 2 »

Hỗ trợ trực tuyến

- Bà Lê Phạm Thùy Trang

KTV - Tổng Giám Đốc-Dịch vụ Thuế & Tư vấn.

ĐT: 0903 928 235 & 0913 484 490

- Ông Tất Kim Lăng-Giám đốc kinh doanh

Dịch vụ Thuế & Tư Vấn khách hàng (Tiếng Trung)

ĐT: 0908 608 955

- Ông Phạm Đức Thuận KTV-Giám đốc kiểm toán

Dịch Vụ Kiểm Toán & Tư vấn thuế.

ĐT: 0973 307 912

- Bà Phạm Thị Nhung KTV-Giám đốc kiểm toán

Dịch vụ Kế toán & Tư vấn thuế

ĐT: 0946 082 828

- Bà Trần Thị Thanh Thuỷ KTV-Giám Đốc đào tạo

Dịch vụ đào tạo kế toán - tài chính - thuế

 ĐT: 0919 369 576

 

 

Đối tác & khách hàng