Thống kê truy cập

OnlineĐang truy cập: 5

Thống kê tuầnThống kê tuần: 506

Thống kê thángThống kê tháng: 24

Tổng truy cập:Tổng truy cập:: 527906

Văn bản

Đăng lúc: 14-01-2023 09:57:37 AM - Đã xem: 289

A.    VĂN BẢN MỚI

1.      Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 30/06/2022 do Bộ Tài Chính ban hành về việc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

2.      Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 về việc áp dụng quy định về thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn điện tử

B.     VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.      Công văn 60513/CTHN-TTHT của Cục thuế TP. Hà Nội chính sách hoàn thuế GTGT trường hợp ủy thác xuất khẩu. 

2.      Công văn 60510/CTHN-TTHT chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản tài trợ UBND   

3.      Công văn 62543/CTHN-TTHT của Cục thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN với chuyên gia nước ngoài 

C.    ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.      Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN ngày 03/11/2022 do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

2.      Công văn 59940/CTHN-TTHT ngày 06/12/2022 do Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài 

Đăng lúc: 13-12-2022 01:55:25 PM - Đã xem: 369

 

A.    VĂN BẢN MỚI.

1. Nghị định 91/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số phần Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số phần của Luật quản lý thuế

2. Thông tư 12/2022/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành ngày 30/09/2022 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. 

B.     VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.      Công văn 4485/TCT-PC của Tổng cục thuế ban hành ngày 01/12/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP. 

2. Công văn 51206/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 24/10/2022 về việc chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). 

3. Công văn 53393/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 04/11/2022 về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) vãng lai. 

4. Công văn 53407/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 04/11/2022 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sau khi sáp nhập. 

5. Công văn 54309/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 10/11/2022 về hoá đơn điện tử. 

C.    ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1. Công văn 4613/TCHQ-TXNK của Tổng cục hải quan ban hành ngày 02/11/2022 về xử lý thuế hàng sản xuất xuất khẩu. 

2. Công văn 52118/CT-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 28/10/2022 về việc hồ sơ đăng ký người phụ thuộc thuế thu nhập cá nhân (TNCN). 

3. Công văn 53673/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 07/11/2022 về việc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản hỗ trợ sinh con. 

4. Công văn 55346/CTHN-TTHT của Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 15/11/2022 về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động kinh doanh vận tải quốc tế. 

5. Quyết định 2317/QĐ-TCHQ của Tổng cục hải quan ban hành ngày 24/10/2022 hướng dẫn quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

Đăng lúc: 19-11-2022 03:00:40 PM - Đã xem: 287

 A. VĂN BẢN MỚI 1

    1. Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/9/2022 về quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2022 – 2024 chính thức có hiệu lực 1

    2. Quyết định số 2317/QĐ-TCHQ ngày 24/10/2022 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 2

    3. Nghị định 91/2022/NĐ-CP  ngày 30/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 3

B.  VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 4

   1. Công văn 3783/TCT-KK ngày 13/10/2022 về việc hoàn trả tiền thuế nộp thừa và tiền lãi do Tổng Cục thuế ban hành 4

   2. Công văn 49535/CTHN-TTHT ngày 13/10/2022 do Cục Thuế Tp Hà Nội ban hành về việc kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế 5

   3. Công văn 49058/CTHN-TTHT ngày 11/10/2022 về việc chính sách thuế đối với khoản thưởng doanh số 7

C.  ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM 9

  1. Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ ngày 01/10/2022 9  

  2. Công văn 50626/CTHN-TTHT  ngày 19/10/2022 do Cục Thuế Tp Hà Nội ban hành về việc  chính sách thuế khi nhận tiền tài trợ từ công ty ở nước ngoài 10

 
 
Đăng lúc: 19-10-2022 07:42:38 AM - Đã xem: 495
Đăng lúc: 19-10-2022 07:41:33 AM - Đã xem: 393
Đăng lúc: 17-10-2022 03:54:57 PM - Đã xem: 682

A. VĂN BẢN MỚI

1. Thông tư 41/2022/TT-BTC ngày 05/07/2022 do Bộ Tài chính ban hành về việc hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện
2. Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/07/22 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/ NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/ NĐ-CP.

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1. Công văn 46742/CTHN-TTHT ngày 23/09/2022 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động môi giới hưởng hoa hồng.

2. Công văn 46907/CTHN-TTHT ngày 26/09/2022 do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành về việc xử lý hóa đơn có sai sót.

3. Công văn 47147/CTHN-TTHT ngày 27/09/2022 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn điện tử có ngày lập khác với ngày ký.

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1. Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

2. Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/09/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Đăng lúc: 15-06-2021 08:52:46 AM - Đã xem: 2553

A. VĂN BẢN MỚI

1. Nghị định số: 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021 về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021. 

3. Thông tư 09/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán do Bộ tài chính ban hành. 

4. Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

5. Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm   

6. Thông tư 26/2021/TT-BTC ngày 07/04/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1. Công văn 636/TCT-DNNCN ngày 12/03/2021 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục thuế ban hành để đảm bảo kịp thời hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện việc quyết toán thuế TNCN thống nhất theo quy định của pháp luật thuế TNCN hiện hành. 

2. Công văn 9159/CTHN-TTHT ngày 29/03/2021 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do cục thuế TP.Hà Nội ban hành. 

3. Công văn 9580/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021 về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài do cục thuế TP. Hà Nội ban hành. 

4. Công văn 9579/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do cục thuế TP.Hà Nội ban hành. 

5. Công văn 9583/CTHN-TTHT ngày  31/03/2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do cục thuế TP.Hà Nội ban hành ( giảm 30% thuế TNDN) 

6. Công văn số 10142/CTHN-TTHT ngày 05/04/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế TNDN của chi nhánh hạch toán phụ thuộc. 

7. Công văn số 1551/TCHQ-TXNK ngày 05/04/2021 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa. 

8. Công văn 10143/CTHN-TTHT ngày 05/04/2021 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do cục thuế TP.Hà Nội ban hành. 

9. Công văn số 1084/TCT-DNNCN ngày 13/04/2021 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN (khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN) 

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1. 99 biểu mẫu mới trong đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01/5/2021.

2. 03 cách đăng ký giao dịch điện tử với Cơ quan thuế áp dụng từ ngày 03/05/2021. 

3. Biểu mẫu đăng ký đầu tư áp dụng từ 09/04/2021. 

4. Phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với NLĐ nước ngoài 

5. Điều kiện miễn thuế nhập khẩu 5 năm với vật tư, linh kiện áp dụng từ ngày 25/04/2021.

6. Tăng mức hỗ trợ học nghề với NLĐ tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

Đăng lúc: 27-09-2022 02:22:54 PM - Đã xem: 708

A.    VĂN BẢN MỚI. 

1. Quyết định 1421/QĐ-BTC ngày 15/7/2022 của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. 

2. Nghị định 49/2022/NĐ-CP ngày 29/07/2022 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP. 

3. Nghị định 51/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ ban hành về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng. 

4. Nghị định 53/2022/NĐ-CP ngày 15/08/2022 của Chính phủ ban hành về hướng dẫn Luật An ninh mạng. 

 

B.     VĂN BẢN HƯỚNG DẪN.

1. Công văn 37371/CTHN-TTHT ngày 01/08/2022 của Cục Thuế TP Hà Nội ban hành về việc xuất hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC. 

2. Công văn 37372/CTHN-TTHT ngày 01/08/2022 của Cục Thuế TP Hà Nội ban hành về việc kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài. 

3. Công văn 3363/TCHQ-GSQL ngày 12/08/2022 của Tổng cục hải quan về việc nhập khẩu hàng hóa làm quà khuyến mại. 

4. Công văn 40222/CTHN-TTHT ngày 16/08/2022 của Cục thuế TP Hà Nội về xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ quà tặng, trúng thưởng. 

5. Công văn 8042/BTC-TCHQ ngày 12/08/2022 của Bộ Tài chính ban hành về việc hóa đơn, chứng từ; liên quan đến hồ sơ hải quan phải nộp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ. 

 

C.    ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM.

1. Công văn 37870/CTHN-TTHT ngày 03/08/2022 của Cục thuế TP Hà Nội về chính sách thuế khi thuê người lao động nước ngoài. 

2. Thông tư 39/2022/TT-BTC ngày 24/06/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. 

3. Công văn 2831/TCT-TTKT ngày 04/08/2022 của Tổng cục thuế về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại. 

Đăng lúc: 09-07-2021 04:01:49 PM - Đã xem: 2251

A. VĂN BẢN MỚI

1. Quyết định 17/2021/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành về việc quy định mức hỗ trợ học

2. Nghị định 21/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành về việc qui định chung về xử lí tài sản bảo đảm.

3. Thông tư 37/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành về việc ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

4. Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1. Công văn 16813/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành về sử dụng hóa đơn điện tử khi cung cấp dịch vụ ăn uống.

2. Công văn 17151/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành về việc xuất hoá đơn chi hộ trước khi thành lập doanh nghiệp.

Thuế Thành phố Hà Nội ban hành về chính sách thuế GTGT, TNDN đối với công ty nước ngoài khi hợp tác kinh doanh tại Việt Nam.

4. Công văn 18312/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành về giá tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ cho, tặng.

5. Công văn 20849/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành về việc thuế TNCN đối với khoản chi phí đi lại cho người lao động.

C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1. Tiền lương KPI có phải đóng BHXH, thuế TNCN.

2. Công văn 1537/BHXH-CSYT của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành về mức giá thanh toán khi xét nghiệm COVID-19 theo chế độ BHYT.

3. Điểm mới của thẻ BHYT mẫu mới từ 01/04/2021.

Đăng lúc: 13-07-2021 02:29:50 PM - Đã xem: 1839

A.    VĂN BẢN MỚI

1.      Thông tư 43/2021/TT-BTCngày 11/06/2021 của Bộ Tài Chính ban hành về việc sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế GTGT.

2.      Nghị định 57/2021/NĐ-CP ngày 04/06/2021 của Chính Phủ ban hành về việc bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

3.      Thông tư 31/2021/TT-BTC ngày 17/05/2021 của Bộ Tài Chính ban hành về việc quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế do bộ tài chính ban hành.

B.     VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.      Công văn số 18037/CTHN-TTHT ngày 24/05/2021 của Cục Thuế TP.Hà Nội ban hành về việc gia hạn nộp thuế TNDN theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch.

2.      Công văn số 1493/BHXH-CSYT ngày 31/05/2021 của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSS-ID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021.

3.      Công văn số 19871/CTHN-TTHT ngày 02/06/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành về việc hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài.

4.      Công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/06/2021 của Tổng Cục Hải Quan ban hành về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chính sách thuế xuất nhập khẩu tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

5.      Công văn số 1413/HQTPHCM-GSQL ngày 03/06/2021 của Cục Hải Quan TP. HCM ban hành về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

 C.    ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.      Thêm cách tra cứu quá trình đóng BHXH, BHYT.

2.      Quy định mới về giao dịch điện tử lĩnh vực thuế.

3.      Tổng hợp chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do Covid-19.

Đăng lúc: 05-08-2021 10:55:02 AM - Đã xem: 2203

A.  VĂN BẢN MỚI

1.   Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2021 của Bộ Tài chính qui định về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cá nhân và hộ kinh doanh. 

2.   Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 06 năm 2021 của Bộ Tài chính qui định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid. 

3.   Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid. 

4.   Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

B.  VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.   Công văn 3108/TCHQ-GSQL ngày 21/06/2021 của Tổng cục hải quan về việc nhập khẩu bao bì.     

2.   Công văn 2241/CTHN-TTHT ngày 22 tháng 06 năm 2021 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 

3.   Công văn 6770/CTTPHCM-KK  của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 07 năm 2021 về nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện chỉ thị 16/CT-TTG do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

4. Công văn 5063/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 07 năm 2021 của văn phòng chính phủ ban hành về chế độ bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ.

C.  ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.   Nhiều chính sách BHYT có lợi cho người dân có hiệu lực từ ngày 01/07/2021.

2.   Hạn cuối nộp hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ Covid 19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP. 

3.   Doanh nghiệp đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trước 01/01/2015 được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. 

4.   Tạm dừng in thẻ BHYT cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

5. Bốn trường hợp người lao động được trả lương ngừng việc vì Covid 19.

Đăng lúc: 07-09-2021 04:46:04 PM - Đã xem: 1707

A.   VĂN BẢN MỚI 

1.     Thông tư 68/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid-19. 

2.     Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP. 

B.   VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.     Công văn 3822/TCHQ-TXNK năm 2021 về không thu thuế hàng tái nhập sửa chữa do tổng cục hải quan ban hành. 

2.     Công văn 31448/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn xử lý hóa đơn thu tiền học phí sinh viên do cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành. 

3.     Công văn 2644/UBND-KGVX của Ủy Ban Nhân Dân ban hành về việc tháo gỡ khó khăn trong việc xác nhận để hưởng chế độ hỗ trợ người lao động không theo Hợp đồng lao động bị mất việc (lao động tự do) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

4.     Công văn 29592/CTHN-KK của Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành về việc nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND. 

C.   ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.     Người lao động có mức lương thấp hơn lương tối thiểu vùng được miễn đóng đoàn phí công đoàn 

2.     Bốn  trường hợp cá nhân kinh doanh kê khai thuế theo từng lần phát sinh.

3.     Doanh nghiệp "3 tại chỗ" được hỗ trợ tiền ăn 1 triệu đồng/người lao động.

4.     Nghị quyết 83/NQ-CP 2021 phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện đợt 4. 

5.     Quyết định 811/QĐ-BHXH của Bảo Hiểm Xã Hội ban hành về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 3 quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

6.     Quyết định 1529/QĐ-BTC năm 2021 về quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN do bộ trưởng bộ tài chính ban hành.

7.     Thông tư 13/2021/TT-NHNN sửa đổi thông tư 26/2013/TT-NHNN về biểu phí dịch vụ thanh toán qua ngân hàng nhà nước Việt Nam.

1 2 »

Hỗ trợ trực tuyến

- Bà Lê Phạm Thùy Trang

KTV - Tổng Giám Đốc-Dịch vụ Thuế & Tư vấn.

ĐT: 0903 928 235 & 0913 484 490

- Ông Tất Kim Lăng-Giám đốc kinh doanh

Dịch vụ Thuế & Tư Vấn khách hàng (Tiếng Trung)

ĐT: 0908 608 955

- Ông Phạm Đức Thuận KTV-Giám đốc kiểm toán

Dịch Vụ Kiểm Toán & Tư vấn thuế.

ĐT: 0973 307 912

- Bà Phạm Thị Nhung KTV-Giám đốc kiểm toán

Dịch vụ Kế toán & Tư vấn thuế

ĐT: 0946 082 828

- Bà Trần Thị Thanh Thuỷ KTV-Giám Đốc đào tạo

Dịch vụ đào tạo kế toán - tài chính - thuế

 ĐT: 0919 369 576

 

 

Đối tác & khách hàng