Bản tin pháp luật tháng 04/2022

Email: info@kiemtoandaitin.com

Điện thoại: (028) 3500 4494

Thứ 2 - Thứ 6: 8h:00 - 17:00

Ngôn ngữ:
Bản tin pháp luật tháng 04/2022
Download tài liệu

A.    VĂN BẢN MỚI

1.   Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/03/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. 

2.   Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/03/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành về việc số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. 

3.   Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành về việc quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động. 

4.   Thông tư số 24/2022/TT-BTC ngày 07/04/2022 của Bộ Tài chính ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp. 

B.    VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1.   Công văn số 2220/BHXH-QLT ngày 28/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ  về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg. 

2.   Công văn số 1400/TCHQ-TXNK ngày 21/04/2022 của Tổng cục Hải quan ban hành về xử lý thuế hàng hóa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất. 

3.   Thông báo số 1511/TB-BHXH ngày 30/03/2022 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh ban hành về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.  

C.    ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM

1.   Đề xuất gia hạn nộp thuế TNDN, GTGT, TNCN năm 2022. 

2.   Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05/04/2022 của Chính phủ ban hành về việc thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

3.   Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline